“ซูเปอร์โพล”พบประชาชนส่วนใหญ่กังวลความขัดแย้งเลือกตั้ง

“ซูเปอร์โพล” เผยผลสำรวจพบประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และคนว่างงาน กังวลความขัดแย้งเลือกตั้ง หวั่นเกิดปัญหาบานปลาย จนกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง กังวลขัดแย้งเรื่องเลือกตั้ง โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,463 คน ระหว่าง วันที่ 20 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.9 กังวลความขัดแย้งเรื่องการเลือกตั้ง เพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงบานปลาย ทำให้บ้านเมืองหยุดชะงัก และมีผู้ไม่หวังดีทั้งในและต่างประเทศทำลายความสงบของชาติ เศรษฐกิจกำลังฟื้นตัวจะทรุดลง เดือดร้อนปัญหาปากท้อง และกังวลว่า จะมีมือที่สามแฝงตัวสร้างสถานการณ์ ขณะที่ประชาชนร้อยละ 38.0 ไม่กังวลเรื่องดังกล่าว และร้อยละ 3.1 ไม่ออกความเห็น

ทั้งนี้ เมื่อจำแนกความกังวลขัดแย้งเรื่องเลือกตั้งออกตามเพศ พบว่า ส่วนใหญ่ทั้งชายและหญิงกังวลไม่แตกต่างกัน คือ เพศชายร้อยละ 59.6 และเพศหญิง ร้อยละ 58.4 กังวลความขัดแย้งเรื่องเลือกตั้งเช่นกัน นอกจากนี้ เมื่อแบ่งตามช่วงอายุ พบว่า คนสูงอายุส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.7 กังวลขัดแย้งเรื่องเลือกตั้งมากกว่าทุกกลุ่ม รองลงมา คือ กลุ่มคนวัยทำงานร้อยละ 59.0 และกลุ่มเยาวชนร้อยละ 58.4 ในขณะที่กลุ่มเยาวชนร้อยละ 39.7 ไม่กังวลมากกว่ากลุ่มอื่น

เมื่อจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า คนที่จบปริญญาตรีส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.1 กังวลขัดแย้งเรื่องเลือกตั้งมากกว่าคนที่จบต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 53.6 และเมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่า คนว่างงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.0 กังวลขัดแย้งเรื่องเลือกตั้ง รองลงมาคือ กลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 59.3 กลุ่มอาชีพเอกชนร้อยละ 53.8 และกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 50.4 ตามลำดับ.-สำนักข่าวไทย