ประกาศผลรางวัลพระราชทานฯ อ่านยกกำลังสุขฯ ชายแดนใต้

ประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านยกกำลังสุขฯชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ,กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมจัด “งานประกาศผลถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในโครงการ “อ่านสร้างสุข ยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน”
นางมัทนา ถนอมพันธ์ หอมลออ ประธานกรรมการ คณะกรรมการ กำกับทิศทางแผนระบบสื่อและวิถีสุขภาวะทางปัญญา (คณะที่ 5 สสส.) กล่าวว่า “โครงการอ่านสร้างสุขยกกำลังสุขในสถานศึกษาและชุมชน จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างเสริมระบบการอ่าน ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้สู่สังคมสุขภาวะ โดยสอดคล้องกับบริบท ด้วยแนวคิด “การอ่านสร้างสุข” โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือทั้งจาก ผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน แกนนำเด็กและเยาวชน ทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษาและชุมชนอย่างหลากหลาย”
ด้าน นางสุดใจ พรหมเกิด ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. กล่าวว่า “จากการติดตามประเมินผลโครงการฯ โดยคณะกรรมการฯ พบว่า เมื่อมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งพบความสำเร็จและความงอกงามมากขึ้นเท่านั้น ทั้งในตัวผู้เรียน ครู คณะทำงาน และเครือข่ายในชุมชน เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้ รักการอ่านมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ในกลุ่มยุวทูตและทูตการอ่าน ไม่เพียงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเห็นคุณค่าจากการทำงานจิตอาสา ได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วย เด็กเล็กๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน ทำให้รู้จักการบริหารจัดการเวลา เพื่อการเรียน เพื่อการพัฒนาตนเอง ทั้งงานอาสาและงานบ้าน ในชุมชนต่างดีใจที่พบว่า กระบวนการนี้ ทำให้เด็กๆ ติดเกมน้อยลง ลดความก้าวร้าว การทะเลาะวิวาทน้อยลง ทำให้ชุมชนร่วมกันสอดส่อง ชักชวนบุตรหลานให้สนใจการอ่านมากขึ้น บางครอบครัวเห็นประโยชน์การพัฒนาอาชีพจากการอ่าน มีการค้นพบอาชีพใหม่ๆ จากการอ่านในโรงเรียน พบแนวทางสำคัญว่า หากจะแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กวัยเรียน ครอบครัวต้องอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กๆ และหรือหนุนเสริมให้ใช้เวลาในการอ่านหนังสือที่ชอบ และเปิดโอกาสให้ทำงานส่งเสริมการอ่านในชุมชน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth