สุขภาพดีเริ่มที่จานอาหาร

Disease เจ็บป่วย สุขภาพของครอบครัวเริ่มต้นที่จานอาหาร พ่อ-แม่ คือผู้กำหนดสุขภาพของครอบครัว ผักผลไม้ปนเปื้อนสารเคมีก็เป็นพิษก่อโรคภัยไข้เจ็บให้กับร่างกาย

กินผักผลไม้ในท้องตลาดพบสารพิษอันตรายปนเปื้อน ปัจจุบันพบว่า ผักผลไม้จำนวนมากที่จำหน่ายในท้องตลาดมีการปนเปื้อนของสารเคมี ปนเปื้อนไปกับอาหารก่อโรคภัยไข้เจ็บปนเปื้อนไปกับสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดมลพิษ

รายงานผลการเฝ้าระวังผักและผลไม้ปนเปื้อนสารพิษ ครั้งที่ 2 ปี 2559 พบว่า ผักและผลไม้เกินครึ่งไม่ปลอดภัย เปรียบเทียบจำนวนตัวอย่างผักและผลไม้ที่มีสารตกค้างเกินค่ามาตรฐาน (MRL)

สารพิษที่ปนมากับผักผลไม้ เมื่อสะสมตกค้างในร่างกายเราก่อให้เกิดโรคภัย เช่น มะเร็ง และส่งผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทำให้เด็กมีพัฒนาการช้าและ IQ ต่ำ ผลของการได้รับสารเคมีกำจัดแมลงต่อทารกในครรภ์ ส่งผลให้เด็กไอคิวต่ำ ออทิสติก สมาธิสั้น การประสานของร่างกาย อารมณ์รุนแรง ไบโพลาร์ ซึมเศร้า เบาหวานและอ้วนในเด็ก
จากการศึกษาพบว่า 80% ของมะเร็งมีสาเหตุจากสารพิษในสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะสารเคมีและยากำจัดแมลง

ขอบคุณ สสส.