เลิกจ้างเอ็มดีบขส.ถ้าผลงานไม่ผ่าน

บอร์ดบขส.ไฟเขียวเกณฑ์จ้างเอ็มดีคนใหม่ตามนโยบายคลัง หากผลงานไม่ผ่านภายใน 4 เดือนสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่ถ้าผ่านต้องถูกประเมินทุก 6 เดือน นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานคณะกรรมการบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมาเห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของนายจิรศักดิ์  เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่

ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยจะประเมินผลการทำงานของ นายจิรศักดิ์ ในช่วง 4 เดือนข้างหน้า หากผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะมีผลสิ้นสุดสัญญาจ้าง แต่หากมีผลงานผ่านหลักเกณฑ์การประเมินก็ยังต้องถูกประเมินในทุก 6 เดือนต่อไป  สำหรับกระบวนการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส ที่ผ่านมา มีความล่าช้าเกิดขึ้น เนื่องจาก คณะกรรมการสรรหาฯ  มีจำนวนไม่ครบ 5 คน ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดไว้ เนื่องจากมีการลาออก หมดวาระ ของกรรมการหลายท่าน จึงต้องรอการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เข้ามาใหม่ เมื่อได้รับการแต่งตั้งมาครบ จึงได้ดำเนินการสรรหาในทันที และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุงคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน สามารถสมัครเข้าแข่งขันได้มากขึ้น เพื่อมีโอกาสได้เลือกคนเก่งและดี เข้ามาพัฒนา บขส ซึ่งอยู่ในภาวะที่มีการแข่งขันสูงกับสายการบินต้นทุนต่ำและรถร่วม ผู้โดยสาร เนื่องจากที่ผ่านมารายได้ลดลงมาก การพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติจึงเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ  ที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย ไม่มีการเอื้อประโยชน์ใดๆ ต่อผู้สมัคร และการสรรหาทุกรอบคณะกรรมการสรรหาฯ ให้ความยุติธรรมกับผู้สมัครอย่างเท่าเทียมกัน  และการประกาศรับสมัครได้มีการกำหนดคุณสมบัติ ผ่านสื่อต่างๆ ล่วงหน้า และเปิดเผยข้อมูล. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews